The Sabah Yang Di Pertua Negeri's Birthday Honours List


  • Nation
  • Friday, 22 Sep 2006

SPDK (Seri Panglima Dar-jah Kinabalu) 

1. Datuk Dr Chua Soi Lek 2. Da-tuk Seri Annuar Bin Hj Musa, 3. Datuk Richard Malanjum. 

1. YB Datu Nasrun Bin Datu Mansur, 2. YB Japlin Bin Akim, 3. YB Bobbey Ahfang Bin Suan, 4. YB Basalie Tarireh @ Hj Abd. Hamid, 5. YB Liew Teck Chan, 6. YB Ir. Hasni Bin Hj. Mohamad, 7,Dr A. Ghandi Dhas A/L P. Arunasalam Pillay, 8. Ag. Sahak Ag. Salleh, 9. Amiruddin Hj. Abdullah, 10. Awg. Sham Bin Amit. 

11. Dr Chew Han Ching, 12. Claudius Sundang Alex, 13. Dilbagh Singh Kler, 14. Ellron Angin, 15. Goh Tian Chuan, 16. Hamisa Samat (Hjh), 17. Hong Ngit Ming, 18. Ismail Bin Ibrahim @ Tony (Hj), 19. Joniston Bangkuai, 20. Jothi Veeramani A/L Valmuni. 

21. Khalid Safan, 22. LawrenceSinsua, 23. Liew Vui Keong, 24. Dr M. Atun Wee, 25. Datuk Mangsor Bin Ismail , 26. Brig Jen Md. Ruslan Bin Md. Ali Hanafiah, 27. Ng Lai Su @ Ng Song Chuan, 28. Datin Dr. Rahimah Mohd. Said, 29, Ramlee Bin Marahaban, 30. Robert De Souza. 

31. Sam Mannan, 32. Selamat Bin Sukimi, 33. Tan Tong Man @ Tan Kee Man, 34. Tham Khoon Siong, 35. Thien Fui Yun, 36. Zaini Diman(Hj).  

ASDK (Ahli Setia Darjah Kinabalu) 

1. YB Jornah Mohizim,2. YB Donald Peter Mojuntin, 3. YB Timbon @ Herbert Bin Lagadan, 4. YB Joachim Gunsalam (DR.), 5. Adrian Chong Sui Chiang (DR), 6. Ahmad Bin Hj. Benjamin (Hj), 7. Ali Bin Hamsa (DR), 8. Asmin Nasir, 9. Bukhari Bin Hassan, 10. Chang Yin Kong. 

11. Chong Yit Sin, 12. Denis Gimpah, 13. Edward Linggu Bukut, 14. Hussain Kasau (Hj.), 15. Ismail Hj. Majin, 16. Jamaludin Adis @ Jamba, 17. Jamrah Bin Hj Amat, 18. Kue Shing Bai @ Kok Tsui Yee, 19. Lean Bun Pek @ Christopher, 20. Lim Thau Ken. 

21. Lo Fen Soon, 22. Maimin @ Jeffrus Bin Rijan, 23. Mariah @ Maimun Binti Takin, 24. Mildred Rita Leong, 25. Mohamad Rosli Bin Jambari, 26. Mohammad Kana, 27. Mohd. Hisham Hj. Abd. Fattah (Hj), 28. Mohd. Rashid Bin Harun (Laksma), 29. Mohd. Sidek Hj Abd. Jubar, 30. Mustapa Kassim. 

31. Nafsin Aliamat, 32. Patrick Mahedi @ Andau, 33. Rahimah Ahmad (Datin), 34. Ruhsimah @ Rosimah Binti Zakaria, 35. Saruji Bin Hj. Asri, 36. Serin Bin Hj Sudah @ Masree, 37. Stephen Pang Shu Min, 38. Toh Chee Kong, 39, Velayuthan A/L Tan Kim Song, 40. Willie Tadam @ Adam Nabil Abdullah. 

41. Yong ChunNgee, 42. Yong Kion Vun, 43. Zainal Abidin Bin Hamdan (Laksamana Pertama), 44. Zainul Kamar Bin Mohd. Zain. 

ADK Ahli Darjah Kinabalu 

1. Abdul Hafid Bin Saeling, 2. Abdul Qayyum Bin Amirdad, 3. Abdul Rahman Bin Md. Tahir, 4. Abdul Sanon Hj. Sapri, 5. Abdul Wahab Bin Abd. Hamid, 6. Ambotola Bin Hj. Pelu, 7. Ang Poon Seong, 8. Aslani Bin Dabi, 9. Badi @ Augustine Kandawaih, 10. Chan Kok Hwa. 

11. Chang That Thung, 12. Chin Lam Sang, 13. Chin Shu Ying, 14. Chung Man Chong @ Robert, 15. Clement Makulim, 16. David Yong Ket Fah @ Mausai, 17. Durin Edward @ Doreen Kissey, 18. Fernandez M. Antony @ Manthoapil, 19. Ghulabdin Bin Enjih @ Gulabdin, 20. Habria Binti Salindri. 

21. Hasny Bin Md. Salleh (KOL.), 22. Henry Tsen Shoon Bin, 23. Hussin Bin Nasib, 24. Jahidin Bin Lumat, 25. Japirin Bin Sahadi, 26. Johari Bin Saiman, 27. John Chryso Masabal, 28. John Nichol Kalang, 29. Johnny Wong Sin Fatt, 30. Johran Hj. Kassim (Hj). 

31. Joroh @ Dzulkifli B. Sawaki, 32. Kamin Bin Sidek, 33. Karim Bin Wang (Kan) (Hj), 34. Kuck Cheang Huei, 35. Lee Ah Lay, 36. Lee Tet Fon (IR), 37. Liau Choon Thai @ Catherine, 38. Liew Khen Phin, 39. Liew Then Yong @ David, 40. Lim Ming Hoo. 

41. Lim Sheow Fang (DR), 42. Lu Te Lea @ Lee Tee Lea, 43. Maimoon Hj Idris, 44. Majid Ali Chiragdin (DR), 45, Malianah Ugau, 46, Mender Sing A/L Kehar Sing, 47. Michael Lansing @ Francisco, 48. Michael Liew Syn Leong, 49. Mohammad Bin Mentek, 50. Mohd. Joehari Datuk Mohd. Ayub. 

51. Mohd. Kassim Bin Hj. Bustamam, 52, Mohd. Najib Bin Montok, 53. Mohd Yusrie Bin Abdullah @ Yantis Goduan, 54. Naim Hj. Ahmat, 55. Ng Yuk Yuen, 56. Norhanida Annol, 57. Normah Datuk Hj. Jaafar, 58. Osman Ahmed (HJ), 59. Padis Majingkin, 60. Pang Su Fong. 

61. Patar Saluang, 62. Philip Lyn (DR), 63. Ramli Bin Nordin (HJ), 64. Ruvia Binti Hj. Awang (Hjh), 65. Saingun Gadus, 66. Salleh Abd. Rashid (Prof. Madya DR), 67. Sarudin Hj Sukimin, 68. Surah Bin Jamai, 69. Suryansah Hj. Kassau, 70. Teo Shun Huat. 

71. Undan B. Busau, 72. Usup Bin Warga, 73. Valentina Maraat @ Kartina, 74. Wahanin Ismail, 75. Wong Kok Seng, 76. Yaakub Bin Hj. Matlan, 77. Yahya Hj. Matusin, 78. ZikiriBin Ajad. 

BSK (Bintang Setia Kina-balu) 

1. Abd. Aziz Hj. Abd. Latif, 2. Abd. Fattah Ag. Yaakub, 3. Abdul Hamid Bin Hj. Sabal, 4. Abdul Majis Bin Nasar, 5. Abdul Sabul Bin Johan @ Ujon, 6. Abdullah Bin Yusuh, 7. Abidin Darus, 8. Abraham Akimau, 9. Ag. Damit Pg. Abd. Razak, 10. Ag. Raini Bin Ag. Hashim, 

11. Ahmad Sibi B. Hj. Mohd. Rasihi, 12. Ajak Bin Haji Awang, 13. Alice Binti Apuk, 14. Amelia Anjun @ Rafizah Abdullah. 15. Ang Seow Kim, 16. Anne Lasimbang, 17. Arun Bin Dullah, 18. Bidin Bin Piok, 19. Cheong Soon Yew, 20. Chong Pow Onn, 

21. Christopher Bernard Maskilone, 22. Christopher Chiu En Fatt, 23. Chuah Kim Huat, 24. Clestina Bte Cyriacus @ Maimunah Bte Md Omar, 25. Dai Yun Choi, 26. Darwin Bin Timus, 27. Deeno @ Mohd. Nazmi Bin Mazni (Kapt.), 28. Doming Narak, 29. Edmund Ang, 30. Efaridun Bte Hj. Ismail, 

31. Francis Chong Chi Chiang, 32. Ginsu Bin Bangkiri, 33. Habebah Bte Abu Bakar, 34. Hadizah Binti Mohd. Zain, 35. Hasbi Bin Sariat, 36. Hatta Hj. Lisani, 37. Hiew Chiew Keh, 38. Idris Bin Hj. Mohd. Thaufeck, 39. Inahwati Jaini, 40. Ishak Bin Haji Omar, 

41. Ishar Bin Ramli, 42. Jaafar Bin Osop, 43. James Ng Kwan Bok, 44. Jasni Bin Esek, 45. Jauyah Binti Tunggal, 46. Jealin Bin Mohizim, 47. Jeffrin Bin Majangki, 48. Joannes L. Maduying, 49. John Hussien, 50. Juhari Bin Amit, 

51. Julkipli Bin Sukur, 52. Karikang B. Bategi, 53. Kinyin Tulas @ Christina, 54. Kong Kon Khyun, 55. Ku Onn Sang, 56. Lai Fong Shing, 57. Lailah Elok, 58, Latip Hj. Amat, 59. Lee Eng Seong, 60. Lee Jin Sing, 

61. Lee Tit Min, 62. Liew Yun Fah, 63, Liew Yun Khien, 64. Lim Guah Eng, 65. Maah Bin Hussin @ Mahali, 66. Mak Chun Vun @ Peter, 67. Malina Jamarin, 68. Mamud Bin Hassan (Sjn. Mej.), 69. Marutin Ansiung, 70. Mathius Manang,  

71. Matlan Bin Merasin, 72. Mazrin Bte Yubing, 73. Md. Yusoff Bin Matain, 74. Mohamad Nazri Bin Che Omar (PW 1), 75. Mohamad Nor Bin Mohd. Yusof, 76. Mohd. Isa Bin Hassan, 77. Mohd. Jahani Bin Hj. Abd. Lani, 78. Mohd. Yusof Bin Hj. Othman (HJ.), 79. Muguntan Vanar, 80. Musah Bin Madin @ Matnin,  

81. Mustapha Hj. Mohd. Yusof, 82. Naineh Binti Asin, 83. Nasip Bin Roslan, 84. Nasir Hj. Jakop, 85. Nazliah Bte Ali, 86. Nora Datuk Zakaria, 87. Pg. Ajamian Bin Pg. Hamid, 88. Raffiah Bte Asmat, 89. Rajimah Bte Abbas, 90. Ronald James Majaing, 

91. Rose Chu Yen Len, 92. Rosnati Abd. Rahim, 93. Rukiah Bte Tampi, 94. Rupilen @ Rafle Naiman, 95. Ruslan Bin Akik, 96. Ruslan Bin Rahaban, 97. Ruzili Anthony Totu @ Patricia, 98. Saadiah Datuk Hj. Mohd. Salleh (Hjh.), 99. Saidin Bin Hj. Jalaludin, 100. Sakim Taing @ Sylvester, 

101. Saridah Bte Datuk Seri Panglima Hj. Mohd. Dun, 102. Saturah @ Masturah Hj Jamrah, 103. Shamsuddin Bin Hj. Yusop, 104. Shoon Yun Chin, 105. Sirat Bin Hj. Pandak, 106. Sokilim Andamat, 107. Stephen Bin Abok, 108. Sukari @ Mohd. Syukri Jali, 109. Sumbilin Bin Jalim, 110. Suresh A/L Ponnudurai @ Rosman Bin Abd. Razak, 

111. Talip Bin Tahir, 112, Tan Hwa Yung @ Tracy, 113. Tan Kun Thong, 114. Tee Giok Hing @ Alice Tee, 115. Theresa John @Nursyahidah Abdullah, 116. Tingkai Binti Borubui @ Elizabeth, 117. Tony Tahan Bin Malisi, 118. Volis Majawai Gimbok @ Adrian, 119. Vyner Sikodol, 120. Wan Kin Jin @ Wendy, 

121. Wong Kwang Thart, 122. Wong Yun Sin @ Eleanor, 123. Yakob Bin Andah, 124. Yassin Bin Nasir, 125. Yong Wui Chung, 126. Zaidi Atoh, 127. Zainal Abidin Bin Ahmad (HJ.), 128. Zainie Hj. Mohd. Ayub, 129. Zaleha Hj. Ibrahim, 130. Zulki Bin Ibrahim,  

BK (Bintang Kinabalu) 

1. Abd. Malik Bin Shamsu, 2. Abdul Hamid Bin Darwis. 3. Abdul Nadi Hj. Shaiddin, 4. Abdul Rahman B. Baidullah, 5. Abdul Sallek Haji Salleh, 6. Abdullah Bin Jati, 7. Ahmad Bin Mayasin, 8. Ahmat Jamia Bin Abdul Majed, 9. Ainah Bte. Hamit (Hjh.), 10. Ajamain Bin Dani. 

11. Ak Abd. Latip Pg. Ibrahim, 12. Ali Hassan Bin Sirin, 13. Ampalus Robert Sanaron, 14. Amrah Bte. Atok, 15. Amran Mohd. Osman, 16. Antari Bin Amat, 17. Arshad Bin Awang Tengah, 18. Asmara Bin Imam Angau. 19. Awang Bin Jali, 20. Azelan Bin Mohd. Nor (Sjn) 

21. Azmi Bin Ahmad, 22. Bakri Bin Oyong, 23. Benard Basalan, 24. Catherine Hetty Pohan, 25. Chai Mui Joon @ Lucy (Datin), 26. Chali Nonong, 27. Chang Ka Siong, 28. Chin Kui Jin, 29. Chin Shu Hyen, 30. Chong Fui Mee. 

31. Chong Kit Ping, 32. Chong Moi Gin, 33. Christopher Jintoni, 34. Chu Nget Yun, 35. Chung Chun Fui, 36. Cyril Gusipin Ladat, 37. Dahalan Bin Omar (Sjn), 38. Dg. Kanak Binti Ag. Jahir, 39. Dg. Maimunah Sidek, 40. Dg. Salwah Pg. Abd. Razak. 

41. Doleni @ Dowi Bte Hong-kong. 

BK (Bintang Kinabalu) (continued) 

42. Doris Suinis Suntam, 43. Duhiman Rumbai, 44. Dulamin Tafa, 45. Eddy Angat, 46. Entong Paul Antau, 47. Fina Zariana Bte Abdullah, 48. Flora Oreh @ Flora Urah Bte Musileh, 49. Foo Kui Fong, 50. Ganeson A/L Suppiah. 

51. George @ Dzulkifli Nuing, 52. Haity Binti Mikol, 53. Halimah Binti Kadir, 54. Hamina Hj. Mohd. Sapri @ Aminah, 55. Henry Yong Vui Lien, 56. Hong Lee Kiam, 57, Irene Lawoi @ Helen, 58. Ismail Dul Gafar (Hj), 59. Isnin Yahya, 60. Jaafar @ Affar Bin Othman. 

61. Jakimin Sajoyo, 62. Jamal Bin Kayat, 63. Jasper J. James 64. Jijah Binti Sirom, 65. Johari Pg. Maladin, 66. Joharie Bin Maggang, 67. John Bin Ubit 68. John Tawau Kalugur, 69. Joimis Bin Atun @ Daud Zakaria, 70. Jominit Kobuhi, 71. Jonan Bin Gaul, 72. Juarib Bin Ebin, 73. Judi @ Junaidi Bin Maidi, 74. Juli Bin Hussin, 75. Junaidah R. Sapli, 76. Jupinis Aminggis @ Abraham, 77. Justina Pani, 78. Kasma Binti Ayakin, 79. Kau Nyuk Yung @ Kau Khyun Yung Alice, 80. Kaulu Bin Kalahim,  

81. Kok Min Tau @ Danny, 82. Kong Chee Liong, 83. Kopou Sunjoh @ Winnie Kong, 84. Lam Jin Dak, 85. Lee Dee Kee @ Dicky, 86. Leong Kat Kiong, 87. Liaw Sin Kuang, 88. Libya Binti Bantaluh, 89. Lonia Robert Lambut, 90. Magapad @ Sonny Palasin. 

91. Maria Gorette Kinjau, 92. Mariana Bte. Hj. Fadzil Wong, 93. Marop Bin Dullah, 94. Mary Blanchi A/P Cruz Sabastian Dcruz, 95. Masnah Bte Abdullah (Hjh), 96. Matlah Sirun, 97. Mavis Liau Kui Kiaw, 98. Meckol Bin Gambaris, 99. Michael George Bagan, 100. Minah Bte Uton (Hjh). 

101. Mohammad Bahrin Bin Abd. Karim, 102. Mohd. Jaini Puasa, 103. Mohd. Nor Bin Hassan, 104. Mohd. Salim Abdul Mohid, 105. Mohd. Tuah Bin Haji Wahab, 106. Monita Gubang. 107. Monsiw Bin Lee Ah Kang, 108. Muanam Mujiarto, 109. Muhitam @ Hazri Bin Salim, 110. Musri Bin Abdul Ghani. 

111. Noor Aini Hamzah, 112. Nooraisah Binti Mansor, 113. Norasah Binti Mohd. Sukarjo, 114. Norbin Bin Sisai, 115. Norhayati Bte Salim, 116. Normala Rasik, 117. Norsitah Hj. Sogon, 118. Othman Bin Hj. Matnoh, 119. Paini Bte Langkab, 120. Patrick Lajungga Bin Manggong, 

121. Perdan Maji, 122. Peter121. Perdan Maji, 122. Peter Lee Tian Choi, 123. Pg. Othman Bin Pg. Ismail, 124. Poting Bin Goworos, 125. Purait Bin Onsokol, 126. Richard Martin, 127. Robert Paulus, 128. Rose Linggian @ Chong, 129. Roslan Bin Hj. Ahmad, 130. Rosman Bin Abd. Kadir. 

131. Rufina Tan Hong Mui, 132. Rukiah Asan, 133. Rukiah Bte Datuk Hj. Pandin, 134. Rusdan Bin Liamas @ Jamas, 135. Ruslin Bin Rukiman (Hj), 136. Rusly Bin Kahar, 137. Sai Yiat Kui, 138. Salleh Hj. Sulaiman (Hj), 139. Salmie Sarinoh, 140. Samin Ahmad. 

141. Saniah Hj. Achil, 142. Sariah Hj. Awang Laki, 143. Sikah B. Atoh, 144. Silin @ Rosline Baluntis, 145. Simon Sambuan, 146. Simun Sambang, 147. Sinah Binti Kahar, 148. Sinion Anak @ Simon Anak, 149. Siti Fatimah Bte Mohd. Razi, 150. Siti Hawa Binti Abdul Majid. 

151. Stephen @ George Stephen Bin Kasu, 152. Supiah Bin Musa, 153. Suranto Bin Rajiman @ Rajimin, 154. Taba Bin Libang, 155. Tahir Bin Jang Budiman, 156. Tham Yin Enn, 157. Thein Ket Yin @ Helen Thein, 158. Theresa Sanggang, 159. Thomas Bin Fredonan, 160. Tusi Bin Milikan. 

161. Waytey Bachee @ Doris, 162. Winnie Fred Lingam, 163. Wong Min Kong, 164. Wong Tiak Tiong @ Abdul Razak, 165. Yako Bin Kaput, 166. Yap Lin Thai, 167. Yunos Bin Osman, 168. Yunus @ Harry Bin Gitik, 169. Yusin Goludin, 170. Zulkifli Ahmad, 171. Zulkifli Bin Nordin. 

SK (Sijil Kehormat) 

1. Abdul Batha Pudin, 2. Abdul Rahim Bin Muhammad, 3. Abie Wednes Gamboi, 4. Aneh Binti Jamri, 5. Anitah Bte Noor Kassim, 6. Arubani Bin Mansur, 7. Awi B. Kuil @ Dasuin, 8. Bayangking Bin Taupan, 9. Dayang Hayani Bte Awang Patra, 10. Dg. Masnah Binti Abdul Rahman, 

11. Dorothy Binti Vincent Marukau, 12. Egu B. Umbat @ Egohalik Bin Umbat, 13. Flora Gahia, 14. Florence Deneys Chia, 15. Frank Jimenez @ Abdullah Bin Tambali, 16. Husin Bin Arif, 17. Iskandar @ Andran Bin Abdullah (L/KPL.), 18. Jakol Lalis @ Sylvester, 19. Jamal Bin Nanang, 20. Jamalul Bin Salleh,  

21. Jamilah Binti Jumai, 22. Jasius Miakim, 23. Jeffridin Baudi @ Fausi Rahman, 24. Jefrid @ Richard Emin, 25. Jelin Bin Laidin, 26. Joannes Kubis, 27. Joeanna Bte John, 28. Jurymen Bin Mohd. Akbar, 29. Kasmirin Kassim, 30. Kowing Bte Rahman, 

31. Lasius Ginus, 32. Ludi Bin Alim, 33. Mamud @ Makmud Bin Musib, 34. Masjunah Masugal, 35. Masrin Bin Madin, 36. Moilin B. Morris, 37. Murni Bte Awang, 38, Mustal Hj. Dakellah, 39, Nurdin Bin Ujud, 40. Olui Bin Pengong. 

41. Rastam Bakar, 42. Robert Yusak Bin Gilau, 43. Rohaimin Ariffin, 44. Rosily Hj. Nordin, 45. Rufina @ Petronella Binti Rudai, 46. Ruslee Bin Hassan, 47. Salinah Bte Masator, 48. Salleharin Bin Abdul Jarin, 49. Sharina Binti Mohd. Ali Hussin, 50. Sibok B. Baun,  

51. Sulaiman Bin Liman, 52, Suzanah Lawrence, 53. Tay Yew Tuan, 54. Tiasin @ Mohd Tiasin Bin Motreh, 55. Tsen Thau Ming, 56. Wong Thau Mee @ Betty Wong, 57. Yakub Bin Nasip, 58. Zamariah Jikurun 

JP (Jaksa Pendamai) 

1. YB. Hj. Mohd. Ariffin Ariff, 2. Noni J. Said (Datuk), 3. Phang Miow Sin @ Robert (Datuk), 4. Ganeshahahdha V.S. Senathirajah (DR.), 5. Johnny Kulai, 6. Mohd Sauffi Hj Ibrahim (Hj), 7. Rosmawati Bte Hj. Lasuki (Hjh), 8. Teo Chee Kang, 9. Victor Gabriel William (Datuk). 

Lee Tian Choi, 123. Pg. Othman Bin Pg. Ismail, 124. Poting Bin Goworos, 125. Purait Bin Onsokol, 126. Richard Martin, 127. Robert Paulus, 128. Rose Linggian @ Chong, 129. Roslan Bin Hj. Ahmad, 130. Rosman Bin Abd. Kadir. 

131. Rufina Tan Hong Mui, 132. Rukiah Asan, 133. Rukiah Bte Datuk Hj. Pandin, 134. Rusdan Bin Liamas @ Jamas, 135. Ruslin Bin Rukiman (Hj), 136. Rusly Bin Kahar, 137. Sai Yiat Kui, 138. Salleh Hj. Sulaiman (Hj), 139. Salmie Sarinoh, 140. Samin Ahmad. 

141. Saniah Hj. Achil, 142. Sariah Hj. Awang Laki, 143. Sikah B. Atoh, 144. Silin @ Rosline Baluntis, 145. Simon Sambuan, 146. Simun Sambang, 147. Sinah Binti Kahar, 148. Sinion Anak @ Simon Anak, 149. Siti Fatimah Bte Mohd. Razi, 150. Siti Hawa Binti Abdul Majid. 

151. Stephen @ George Stephen Bin Kasu, 152. Supiah Bin Musa, 153. Suranto Bin Rajiman @ Rajimin, 154. Taba Bin Libang, 155. Tahir Bin Jang Budiman, 156. Tham Yin Enn, 157. Thein Ket Yin @ Helen Thein, 158. Theresa Sanggang, 159. Thomas Bin Fredonan, 160. Tusi Bin Milikan. 

161. Waytey Bachee @ Doris, 162. Winnie Fred Lingam, 163. Wong Min Kong, 164. Wong Tiak Tiong @ Abdul Razak, 165. Yako Bin Kaput, 166. Yap Lin Thai, 167. Yunos Bin Osman, 168. Yunus @ Harry Bin Gitik, 169. Yusin Goludin, 170. Zulkifli Ahmad, 171. Zulkifli Bin Nordin. 

SK (Sijil Kehormat)  

1. Abdul Batha Pudin, 2. Abdul Rahim Bin Muhammad, 3. Abie Wednes Gamboi, 4. Aneh Binti Jamri, 5. Anitah Bte Noor Kassim, 6. Arubani Bin Mansur, 7. Awi B. Kuil @ Dasuin, 8. Bayangking Bin Taupan, 9. Dayang Hayani Bte Awang Patra, 10. Dg. Masnah Binti Abdul Rahman, 

11. Dorothy Binti Vincent Marukau, 12. Egu B. Umbat @ Egohalik Bin Umbat, 13. Flora Gahia, 14. Florence Deneys Chia, 15. Frank Jimenez @ Abdullah Bin Tambali, 16. Husin Bin Arif, 17. Iskandar @ Andran Bin Abdullah (L/KPL.), 18. Jakol Lalis @ Sylvester, 19. Jamal Bin Nanang, 20. Jamalul Bin Salleh,  

21. Jamilah Binti Jumai, 22. Jasius Miakim, 23. Jeffridin Baudi @ Fausi Rahman, 24. Jefrid @ Richard Emin, 25. Jelin Bin Laidin, 26. Joannes Kubis, 27. Joeanna Bte John, 28. Jurymen Bin Mohd. Akbar, 29. Kasmirin Kassim, 30. Kowing Bte Rahman, 

31. Lasius Ginus, 32. Ludi Bin Alim, 33. Mamud @ Makmud Bin Musib, 34. Masjunah Masugal, 35. Masrin Bin Madin, 36. Moilin B. Morris, 37. Murni Bte Awang, 38, Mustal Hj. Dakellah, 39, Nurdin Bin Ujud, 40. Olui Bin Pengong. 

41. Rastam Bakar, 42. Robert Yusak Bin Gilau, 43. Rohaimin Ariffin, 44. Rosily Hj. Nordin, 45. Rufina @ Petronella Binti Rudai, 46. Ruslee Bin Hassan, 47. Salinah Bte Masator, 48. Salleharin Bin Abdul Jarin, 49. Sharina Binti Mohd. Ali Hussin, 50. Sibok B. Baun,  

51. Sulaiman Bin Liman, 52, Suzanah Lawrence, 53. Tay Yew Tuan, 54. Tiasin @ Mohd Tiasin Bin Motreh, 55. Tsen Thau Ming, 56. Wong Thau Mee @ Betty Wong, 57. Yakub Bin Nasip, 58. Zamariah Jikurun 

JP (Jaksa Pendamai)  

1. YB. Hj. Mohd. Ariffin Ariff, 2. Noni J. Said (Datuk), 3. Phang Miow Sin @ Robert (Datuk), 4. Ganeshahahdha V.S. Senathirajah (DR.), 5. Johnny Kulai, 6. Mohd Sauffi Hj Ibrahim (Hj), 7. Rosmawati Bte Hj. Lasuki (Hjh), 8. Teo Chee Kang, 9. Victor Gabriel William (Datuk). 

 

Article type: metered
User Type: anonymous web
User Status:
Campaign ID: 1
Cxense type: free
User access status: 3
Subscribe now to our Premium Plan for an ad-free and unlimited reading experience!
   

Next In Nation

Sabah flag relay to raise awareness on state’s history
No decision yet on Pakatan cooperating with other parties in GE15
Khairy: Health Ministry to introduce zero-bullying policy
Immigration busts African prostitution ring in Cyberjaya, 10 foreigners arrested
Elderly brothers found dead in apparent murder-suicide in Ipoh, says the police
Perikatan has sent request for official meet with PM, says Hamzah
New Sarawak-based political coalition formed to contest seats in state
Airline ferries medicines from M'sian donors to Sri Lanka free of freight charges
N-Day parade: Cops urge spectators to arrive early, use public transport
STPM 2021: No gap in rural-urban CGPA for first time since 2013

Others Also Read